24
اکتبر

قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت:
برای ساخت یک مکان، یک قرار داد بین دو نفر بسته می شود. در این قرار داد تعهداتی بر طبق قانون جمهوری اسلامی بین دو نفر وضع می شود. این دو نفر، یکی مالک و دومی شخص سازنده می باشد. هر کدام ازز این اشخاص موظف به تبعیت از قرارداد هستند و اگر هرکدام از طرفین قوانین قرارداد را زیر پا بگذارد بر طبق قانون باید جرایمی بپردازد.
قرارداد مشارکت ساخت که بین دو شخص مالک و سازنده وضع می شود، دارای چندین بند یا ماده ی قانونی می باشد که هر کدام از طرفین ملزم به رعایت این ماده ها هستند. این بندها شامل:
⦁ طرفین مشارکت در ساخت، که شامل مشخاصات طرفین است.
⦁ مشخصات لازم برای مشارکت در ساخت، شامل 6 دانگ زمین یا بنا، کنتور آب، کنتور برق و …
⦁ موضوع اصلی قرارداد، اینکه قیمت این 6 دانگ با چک و یا به صورت نقد پرداخت می شود.
⦁ تابعیت قرارداد، که ایرانی و تابع قوانین جمهوری اسلامی هستند
⦁ مشخصات کل مجموعه ی احداثی، که چند طبقه دارد و یا پارکینگ دار است و …
⦁ نسبت سهم به طرفین با توجه به درصد واحد هایی که در دست دارند.
⦁ مدت زمان تعیین شده در قرارداد
⦁ زمان پیش فروش ملک و همچنین کیفیت آن
⦁ برنامه ریزی هایی جهت زمان بندی پروژه
⦁ چگونگی انتقال سهم به یکی از طرفی
⦁ تعهداتی که مالک یا همان فروشنده می دهد
⦁ تعهداتی که سازنده می دهد
⦁ تخلفاتی که در ساخت صورت می گیرد
⦁ حد و حدود و اختیاراتی که مالک می تواند در اجرای ساخت داشته باشد
⦁ خدماتی که پس از فروش صورت می گیرد
⦁ نوع و شرایط فسخ قرارداد
⦁ حتدثه های غیر مترقبه
⦁ بنای ساخته شده مازاد قرارداد مذکور